Trauma Cover

АНХААР! Хамрагч байгууллагын хөрөнгө оруулагчид мэргэжилтэн, менторууд өөрийн үзэл мэдлэг туршлага, хөрөнгө оруулалтын туршлагадаа тохирсон чөлөөт яриаг өрнүүлэх эрхтэй бөгөөд нь эдгээр нь боловсролын зорилгоор л бусадтай хуваалцаж буй юм. Өгөгдсөн яриа агууламж бүрийг судалгаа шинжилгээ байхгүйгээр зөвөлгөө болгон шууд утгаар хүлээн авахыг хориглоно. Олон нийтийн суралцах орон зай дотор үйлчлүүлэгчийн хувийн боловсролын түвшин болон бусад нөхцөл байдлыг харгалзахгүйгээр хөрөнгө оруулалтын олон төрлийн эрсдэлтэй болон ашигтай боломжуудыг хуваалцах болно. Үйлчлүүлэгч өөрийн нөхцөл байдлыг шинжин хэлэлцэх үүрэгтэй. Үйлчлүүлэгч өөрийн бие даасан судалгааг хийх үүрэгтэй. Үйлчлүүлэгч ДА-ийн болон бусад хувь хүн байгууллагуудаас суралцсан хөрөнгө оруулалтын боловсрол дээрээ тулгуурлаж зөвхөн өөрийн нөхцөлд тохирсон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахдаа 100% хариуцлага үүрнэ. Хэзээ ч ДА, ментор, хамтрагч, үйлчлүүлэгч болон бусдын хэлсэн үгээр хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахгүй байхыг чухалчлан анхаарна уу. Бусдад тохирсон бүх юм таны нөхцөлд тохирно гэсэн үг биш болохыг байнга бодож болгоомжлохыг сануулъя.

Дээш гүйлгэх